Monday, November 10, 2008

عشا مومنی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد

عشا مومنی، روز دوشنبه ۲۰ آبان ساعت ۵ بعد از ظهر به قید ضمانت و با سپردن وثیقه (سند خانه) از زندان آزاد شد. هر چند هنوز هیچ خبر رسمی در این مورد منتشر نشده است اما یکی از نزدیکان عشا این خبر را تائید کرد .معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران،حسن حداد، اتهام عشا مومنی را "تبلیغ علیه نظام" عنوان کرده است.عشا مومنی ،دانشجوی ۲۸ ساله ، از ۲۴ مهر در زندان اوین و در سلول انفرادی بسر می بُرد. این وبلاگ تا بازگشت عشا مومنی برای تکمیل تحصیلات، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اخبار تکمیلی در رابطه با آزادی عشا و ادامۀ روند قانونی آزادی وی متعاقبا منتشر خواهد شد.