Wednesday, November 19, 2008

عشا مومنی همچنان ممنوع الخروج است

در مقاله ای در وبسایت ‫ایلنا، خبرگزاری کار ایران، امروز خبری درج شد مبنی بر این که به گفته آقای علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، "ممانعتی در زمینه خروج عشا مومنی از کشور وجود ندارد"

این در حالی است که گذرنامه عشا مومنی هنوز به وی بازگردانده نشده است و به گفته دوستان نزدیک عشا، امروز توسط مسوولین به وی گفته شده است که این خبر اشتباه می باشد و او اجازه خروج از کشور را ندارد.


0 comments:

Post a Comment